Plump

Plump är ett roligt kortspel som går snabbt att lära sig. För att vinna behöver du inte nödvändigtvis ta flest stick. Här får du poäng genom att gissa rätt på hur många stick du kan ta i varje omgång – men gissar du fel får du i stället en plump i protokollet. En känd Plump-spelare är den tidigare amerikanske presidenten Bill Clinton, som ska ha lärt sig spela Plump av filmregissören Steven Spielberg.

Plump protokoll
Rätt antal stick ger poäng, men gissar du fel får du en plump istället.

Kort fakta om Plump

Kortspelet Plump har snart 100 år på nacken, och är fortfarande mångas favorit bland alla kortspel. Det är enkelt att lära sig, och passar även många spelare som är yngre än nio år. Plump är roligast om ni är 3–5 spelare, men går att anpassa för både fler och färre deltagare.

Plump har flera omgångar med olika antal kort. Ni spelar alltid medsols. Inför varje omgång gissar ni hur många stick ni kan ta. Gissar du rätt får du poäng – gissar du fel blir resultatet en plump i protokollet.

Antal spelare: 2–5
Ålder: 9 +
Tidsåtgång: 25–50 minuter
Utrustning: Vanlig kortlek, samt papper och penna

Plump i Sverige

Det finns några olika varianter av Plump som har varit vanliga på olika platser i olika tider. Vi kommer att berätta mer om några av dem, men fokus ligger här på hur de flesta spelar Plump i Sverige. Kortspelet kom hit under beredskapstiden, på 1940-talet, och gick till att börja med under namnet Beredskap.

Olika antal kort i de olika omgångarna

Ni spelar alltid medsols. I den första omgången delar ni ut 10 kort till varje spelare. I varje följande omgång delar ni ut ett kort mindre, det vill säga 9 kort i omgång två, 8 kort i omgång tre och så vidare. När ni spelat från 10 till 1 vänder ni och spelar upp till 10 igen.

Det finns lite olika idéer regler för hur många gånger ni spelar med endast 1 kort. Några spelar en omgång med 1 kort både i den fallande och den stigande sekvensen, det vill säga två gånger, medan andra vänder på ettan och bara spelar en omgång med 1 kort. Vissa väljer också att spela så många omgångar med 1 kort som det är antal spelare.

Om ni inte kan eller vill spela så länge kan ni strunta i att vända, och bara spela från 10 till 1. Är ni fler än fem spelare börjar ni med färre kort än 10.

Oh Phsaw
Gissa hur många stick du kan ta

Hur många stick kan du ta i en omgång i Plump?

Utifrån de kort du har ska du gissa hur många stick du kan ta. För att ta ett stick behöver du ha ett högre kort i samma färg som det först utlagda. Du måste följa färg i den mån du kan, men får själv välja om du vill lägga ett högre eller ett lägre kort beroende på om du vill ta ett stick eller ej. När du inte har något kort i rätt färg får du saka ett valfritt kort – högt eller lågt beroende på om du vill ha många stick eller få.

Du bör ta med i beräkningen att många kort i en färg kan ge dig fler stick, förutsatt att du får välja färg. När de övriga spelarna saknar kort i rätt färg har du möjlighet att ta stick även med de låga korten. Det här kan vara både en fördel och en nackdel beroende på hur många stick du tror att du kan ta. Det omvända gäller förstås också: Du kan ha möjlighet att saka flera kort om  du har slut på en annan färg.

Summan av alla spelares stick får inte bli densamma som alla möjliga stick i omgången. Det betyder att om ni spelar med 10 kort och är 4 spelare så får ni inte välja 4 + 2 + 2 + 2 stick, eftersom summan blir 10. Summan får däremot bli både högre och lägre. Det här medför en liten nackdel för den som gissar sist, och som alltså inte alltid kan välja som den vill.

Skriv ned samtliga gissningar i ett protokoll, eller en Plump spelplan om ni vill kalla det för det. Antalet kort i de olika omgångarna, och därmed möjliga stick, står på de olika raderna. Varje spelare får en egen kolumn så att det blir lätt att summera poängen vid spelets slut.

Gissa antal stick när ni har bara ett kort

När ni spelar med bara ett kort går det bara att ta 0 eller 1 stick. Det betyder att om någon säger att den ska ta 1 stick blir alla därefter tvungna att välja 0. Ni kan själva bestämma om ni vill att alla ska få välja fritt när ni spelar med bara ett kort.

Det finns dessutom olika regler för vilken information ni får innan ni gissar. Olika varianter är:
1. Alla tittar på sitt eget kort.
2. Alla håller sitt eget kort mot pannan, synligt för motståndarna men utan att själva titta på det.
3. Alla gissar utan att ha sett något kort.

När ni spelar med bara ett kort börjar den som sitter efter den som ger, oavsett hur ni har gissat om antal stick.

Vem börjar i Plump?

I Sverige är det vanligt att låta den spelare som siktar på att ta flest antal stick börja omgången. Om flera spelare gissat på samma antal får den av dem som sitter närmast efter den som ger börja.

I många andra länder är det alltid den som sitter närmast efter den som ger som börjar. (Vem som ger flyttar i regel ett steg till höger för varje omgång, så alla får börja.)

Den spelare som tar ett stick lägger ut nästa kort, och bestämmer därmed färg för det sticket.

Oh Hell
Räkna hur många stick du tagit. Blir det poäng eller plump?

Så här räknar ni poäng i Plump

Den som tagit så många stick som hen gissat får en etta framför siffran i protokollet. Det betyder att den som gissat rätt och trodde på 0 stick får 10 poäng, den som gissat 5 stick får 15 poäng.

Om du gissat fel, och trott att du skulle ta fler eller färre stick än du faktiskt gjorde, får du en plump i protokollet, och blir alltså utan poäng i omgången.

Eftersom gissningarna inte får gå jämnt upp med antalet kort i omgången är det alltid minst en spelare som får en plump.

När ni spelat färdigt alla omgångarna summerar ni poängen för varje spelare, och den som skrapat ihop mest poäng vinner.

Strategier i Plump

Hur lätt eller svårt det är att ta stick i Plump beror förstås på vilka kort alla spelare får. Här handlar det ju inte bara om att ta flest stick, utan framför allt om att vara bäst på att gissa rätt när det gäller hur många stick man kan ta. Det finns därför några sätt att tänka som kan hjälpa dig lite på traven.

Om andra gissat före dig bör du dra nytta av deras gissningar. Tror de att de ska ta väldigt många stick kanske din dam inte räcker för att ta något stick? Det kan ibland vara enklare att gå för 0 stick, och räkna med att få saka damen. Sitter du på både ess och kung i en färg bör du nog räkna med att kunna ta stick med åtminstone de korten, och har du många kort i samma färg kanske du kan få något även på dem?

Under spelets gång bör du ha koll på både hur många stick det är kvar och hur många fler stick alla vill ha. När alla gissat att de ska ta många stick bör du spela aggressivt för att få fler stick, och omvänt kan du behöva vara försiktig om du inte vill ha fler stick och övriga spelare är i samma situation.

Halvhöga kort är en osäkerhetsfaktor. Om du inte vill ta stick med dem kan det vara bra att försöka bli av med dem tidigt i omgången.

Om du märker att du är på väg att plumpa – för att du redan tagit för många stick eller det inte finns tillräckligt många kort kvar för att du ska kunna nå ditt mål – kan du försöka göra så att fler spelare plumpar för att snuva dem på åtråvärda poäng.

Plump med två spelare
Plump finns i många varianter världen över.

Andra varianter på Plump

Först att beskriva ett kortspel som liknar Plump var britten B. C. Westall som 1930 skrev om Oh! Well. I USA blev kortspelet populärt på klubbarna i New York 1931, och i Sverige spreds kortspelet under beredskapstiden på 1940-talet, först under namnet Beredskap.

Vill ni variera spelet, och se om det finns andra regler som ni gillar, kan det vara värt att testa något av kortspelen nedan, som alla är olika varianter i Plump-familjen.

Oh! Well

I den ursprungliga versionen av Plump, Oh! Well, spelar ni med lika många kort i varje omgång. Antalet kort beror i stället på hur många spelare ni är. Ni delar ut så många kort som möjligt om alla ska få lika många, vilket betyder att ni vid tre spelare får 17 kort var, vid fyra spelare 13 kort var, vid fem spelare 10 kort var, vid sex spelare 8 kort var och vid sju spelare 7 kort var.

Det sista kortet som den som ger får vänder ni upp så att alla ser. Färgen på kortet avgör vilken färg som blir trumf.

När alla tittat på sina kort gissar ni hur många stick ni tror att ni kan ta. Summan av gissade stick får här vara detsamma som antalet möjliga stick. Ni spelar som i vanliga Plump, med skillnaden att ni har möjlighet att ta ett stick med trumffärgen när ni saknar kort i ”rätt” färg.

För varje stick får ni i Oh! Well 1 poäng. Den som gissat rätt på antal stick får dessutom 10 bonuspoäng. Ni fortsätter spela, med lika många kort, tills någon nått 100 poäng och därmed vinner.

Oh Hell

Världen över är Plump mest känt under namnet Oh Hell. Antalet kort ni spelar med är först fallande och därefter stigande.

Alla drar ett kort ur högen och den som får högsta kortet ger. Antalet kort i första och sista omgången beror på hur många spelare ni är. Om ni är 3–5 spelare får ni 10 kort i första omgången. Är ni 6 spelare får ni 8 kort, och vid 7 spelare får ni 7 kort. Vänd upp ett kort på bordet, som avgör vilken färg som blir trumf.

Den som ger måste se till att gissade antal stick inte går jämnt upp. Det finns tre varianter för hur ni räknar poäng:
• Enkel poängräkning: Endast de som gissat rätt antal stick får poäng – 1 poäng per stick samt 10 bonuspoäng. Precis som i Plump sätter ni därför en etta framför den som gissat rätt, men gör en plump för den som gissat fel. Den här varianten kallas ofta för Blackout, eller Blob som betyder just Plump.
• Vanlig poängräkning: Alla får 1 poäng per stick, men även 10 bonuspoäng om de gissat rätt.
• Ytterligare variant: 5 poäng går till den som tar 0 stick och har gissat rätt.

Contract Whist

Contract Whist är en variant som är vanlig främst i Storbritannien. Här spelar ni med fallande och sedan stigande antal kort, från 7 till 1 till 7, det vill säga 13 omgångar.

Det är vanligt att bestämma vem som ska ge i spelet genom att någon delar ut ett uppvänt kort till varje spelare tills någon får en knekt. Den som får knekten får ge.

I första rundan ska ni ha 7 kort var. Även här spelar ni med en trumffärg, som bestäms av nästa kort i högen som ni vänder upp. (Ingen får kortet.) Summan av de stick ni gissar att ni ska ta får inte vara densamma som summan av de möjliga sticken.

Varje stick ger 1 poäng, och den som gissat rätt får 10 bonuspoäng. Flest poäng när ni spelat alla rundor (7 – 1 – 7) vinner.

Det finns också en variant när det gäller trumffärg: I stället för att vända upp ett kort följer trumfen en fast ordning, med hjärter följt av klöver, ruter och spader, och sedan från början igen.

Up and Down the River

I Australien och Nya Zeeland har det som liknar vårt kortspel Plump fått namnet Up and Down the River. Här spelar ni med stigande och fallande antal kort, från 10 till 1 och upp till 10 igen.
Här spelar får ni inte heller gissa på samma antal stick som de möjliga. Ni spelar utan trumf, och får 1 poäng per stick samt 10 bonuspoäng om ni gissat rätt.

Antal möjliga stick varierar.
Antal kort på hand varierar både mellan olika omgångar och mellan olika varianter av Plump.

Oh Pshaw

I USA heter den vanligaste varianten av Plump Oh Pshaw. Här är rekommendationen att ni är 4 –5 spelare, men det går att spela med både fler och färre.

Ni spelar med endast stigande antal kort, från 1 i första rundan upp till så många kort som antalet spelare medger. Det betyder att om ni är 4 spelare spelar ni tills ni nått upp till 13 kort. Är ni få spelare är rekommendationen att ni ändå stannar vid 15 kort.

I Oh Pshaw spelar ni med trumf. Vilken färg som gäller i de olika omgångarna bestämmer ni genom att vända upp nästa kort i högen efter att ni delat ut korten.

Antalet stick ni gissar att ni kan ta får gå jämnt upp med antalet möjliga, men den som ger eller den som för protokoll måste ange om det går jämnt eller om ni gissat på över eller under det möjliga antalet stick.

Om du gissat rätt på antal stick får du 1 poäng per stick samt 10 bonuspoäng. Har du gissat fel får du däremot inga poäng alls, precis som i svenska Plump. Ibland kallas spelet här för Blob – som betyder just Plump.

I en förekommande variant av Oh Pshaw delar ni ut 1 poäng per stick, även om det gissade antalet stick är fel. Någon bonuspoäng blir det förstås inte.

Hadi Magnusson
Skriven av

Hadi Magnusson

Hadi Magnusson har en imponerande akademisk bakgrund med en examen i pedagogik och didaktik. Hennes utbildning har gett henne en djup förståelse för mänskligt beteende och interaktion. Det är kunskaper som hjälper henne skapa pedagogiskt och lättläst innehåll åt oss på Sällskapsspel. Hennes intresse för att lära ut saker och förstå människor gör henne till en uppskattad medarbetare. Självklart har hon dessutom ett glödande intresse för sällskapsspel. Varje vecka träffar hon en grupp vänner. De turas om att välja ut ett spel som de då spelar tillsammans. Under kvällen spelar de sedan och pratar och har skoj i timmar.

FAQ – Vanliga frågor om Plump

Hur mycket är ett ess värt i Plump?

Ett ess är alltid värt 14, och alltså det högsta kortet. Det går inte att välja att esset ska vara värt 1.

Vilken är den vanligaste varianten av Plump?

Sett till hela världen är Oh Hell det vanligaste namnet. I den vanligaste varianten av Oh Hell i sin tur får spelarna poäng för varje stick de tar, även om de gissat fel.

Spelar man alltid Plump med olika antal kort mellan omgångarna?

Nej, inte om vi tittar på de varianter som finns världen över. I till exempel ursprungsversionen Oh! Well spelar ni alltid med 10 kort. I stället för ett fast antal omgångar spelar ni i Oh! Well tills någon fått minst 100 poäng.

Vilka andra namn på Plump används världen över?

Kärt barn har många namn, och utöver de som nämnts i texten ovan kallas Plump även för Oh Heck, Botheration, Elevator, Bust, German Bridge, Jungle Bridge, 765, och Estimation Hearts.